Certifikát ISO 9001:2015
Verex-elto / Iso 9001:2015
Manažment kvality predstavuje súhrn činností, ktoré organizácia vykonáva za účelom dosiahnutia súladu svojich postupov s požiadavkami zákazníkov. Odklon od ad-hoc postupov umožňuje spoločnosti VEREX-ELTO, a.s. efektívnejšie riadiť, merať a zlepšovať naše vnútorné procesy. Je to prvý krok na ceste k trvalému zlepšovaniu našich podnikateľských aktivít.
Systém manažérstva kvality preukazuje, že vnútorné postupy spoločnosti VEREX-ELTO, a.s. sú predvídateľné a naša organizácia je schopná plniť požiadavky zákazníkov. Efektívny systém manažérstva kvality pomáha zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov. ISO 9001:2008 je zatiaľ poslednou verziou normy, zverejnenou v roku 2008.
Medzinárodne uznávaná norma ISO 9001:2008 je všeobecnou normou. Nevzťahuje sa výlučne na vybrané produkty, ale na všetky odvetvia priemyslu a služieb. Normu vypracovala Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) a jej účelom je stanoviť medzinárodné požiadavky na systém manažérstva kvality.
Certifikáty vo vyššom rozlíšení a rôznych formátoch nájdete v sekcii na stiahnutie.
Certifikát ISO SK
Certifikát ISO SK